Nabór do Żłobka Niepublicznego „Motylek” trwa cały rok, o ile są wolne miejsca, a o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjęcie dziecka do żłobka na rok szkolny, następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczeniu usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, zawartej pomiędzy stronami tj. przynajmniej jednym rodzicem / prawnym opiekunem, a właścicielem żłobka.