Nabór do punktu przedszkolnego trwa cały rok, o ile są wolne miejsca, a o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń przy zachowaniu następujących zasad:

  • pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające,
  • rodzeństwo dzieci uczęszczających do jednej z placówek „Motylek”

Przyjęcie dziecka do placówki na rok szkolny, następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami tj. przynajmniej jednym rodzicem / prawnym opiekunem, a właścicielem punktu przedszkolnego.