Informacje podstawowe

1. Miejsce dziennej opieki nad dziećmi, zwane dalej Klubem Malucha Motylek, mieści się przy ul. Słowackiego 27 w Świnoujściu.

2. Placówka sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi w wieku od 9 miesiąca życia do 2,5 roku życia.

3. Zapisy prowadzone są przez cały rok. Warunkiem przyjęcia dziecka jest ukończony 9 miesiąc życia.

4. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt kościelnych i dni ustawowo wolnych od pracy. Godziny pracy mogą ulec zmianie, w zależności od zapotrzebowania rodziców.

5. W Klubie może przebywać jednocześnie 14 dzieci.

6. Osoby które wykupiły Pakiet Adaptacyjny dla dziecka mogą przyjść z Pociechą po wcześniejszym ustaleniu wizyty, w wyznaczonych przez Klub Malucha Motylek godzinach pracy.

Organizacja

1. Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę zobowiązani są dostarczyć rzeczy niezbędne do przebywania dziecka w Klubie (przybory toaletowe, ubranka na zmianę). Szczegółowy spis rzeczy potrzebnych dziecku rodzic otrzymuje przed podpisaniem umowy.

2. Opłaty za pobyt dziecka w Klubie opisane są w Cenniku Klubu. Rodzice zobowiązani są dokonywać płatności z góry za każdy kolejny miesiąc, do 5 dnia miesiąca w przypadku płatności gotówką, a do 3 dnia miesiąca w przypadku przelewu na konto Klubu. W przypadku braku zapłaty wyznaczany zostaje dodatkowy, 7-dniowy termin. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od ponownego uiszczenia wpisowego.

3. Klub Malucha Motylek nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane przez Dziecko dni z pakietu, nie przechodzą one też na kolejny miesiąc. W przypadku usprawiedliwionej (zaświadczenie lekarskie) nieobecności dziecka w Klubie, zwrotowi podlega jedynie dzienna stawka żywieniowa w wysokości 5zł.

4. Jeden raz w czasie trwania umowy przysługuje rabat urlopowy w wysokości 50% czesnego. Nieobecność Dziecka należy zgłosić minimum na 2 tygodnie przed planowaną nieobecnością i musi ona trwać minimum nieprzerwane 2 tygodnie.

5. Rodzic może zmienić rodzaj wykupowanego pakietu jeden raz w ciągu trwania umowy, przy czym musi poinformować o tym Klub Malucha Motylek na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem miesiąca, od którego ta zmiana ma obowiązywać.

6. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy placówki skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości: 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę. W sytuacji gdy placówka zostanie powiadomiona wcześniej o konieczności dłuższego korzystania przez Dziecko z usług placówki, cena zostaje ustalana indywidualnie.

7. Wszelkie opłaty na poczet Klubu wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy lub gotówką bezpośrednio w Klubie.

8. Z  zastrzeżeniem sytuacji gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn leżących po stronie Klubu, wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/opiekunów są bezzwrotne.

Bezpieczeństwo dzieci

1. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie, po okazaniu dokumentu tożsamości.Osoba odbierająca dziecko nie może znajdować się pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do Klubu dziecko zdrowe. Dziecko z objawami choroby nie będzie danego dnia przyjęte do Klubu.

3. W przypadku powrotu dziecka po chorobie wymagane jest zaświadczenie od lekarza o możliwości uczęszczania do placówki.

4. Nie podajemy dzieciom leków.

5. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom z poszanowaniem prawa do prywatności.